Klub badatelů

ZŠ Rudolfa Koblice

V tomto školním roce probíhá na naší škole několik kroužků v rámci školního klubu. Jedním z nich je i kroužek, který navštěvují pouze žáci 5. A s názvem KLUB BADATELŮ. Jak již název kroužku napovídá, jeho náplní je inspirovat a motivovat žáky k učení, probudit jejich zájem o danou problematiku a inovovat tradiční způsoby výuky. Vzhledem k tomu, že ho navštěvují pouze žáci ze stejné třídy a je veden jejich třídní učitelkou, má svůj velký význam pro výuku běžných předmětů v této třídě a aktivně zapojuje do bádání a řešení i žáky, kteří do kroužku nedocházejí.

Účastníci jednotlivých badatelsky orientovaných kurzů, kterých je v průběhu roku 6 – 8, si na jejich počátku samostatně vybírají jednotlivá témata pro výukové předměty vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, český jazyk a matematika dle svých zájmů a zaměření pro rozšíření svých obzorů.  Jejich úkolem je téma zpracovat v určitém časovém limitu za zadaných podmínek včetně uvedení použitých zdrojů a prezentovat svou práci v daném předmětu ve své třídě v době, kdy je dané učivo probíráno. Činnosti vedou žáky k přemýšlení a zkoumání zadaného problému. Žáci rozvíjí své badatelské dovednosti, zdokonalují se v činnostech spojených se schopností umět se učit, pracovat s texty, číst s porozuměním, předat informace druhým, rozvíjí své vyjadřovací schopnosti a posilují svou sebedůvěru. Aktivně se podílejí na průběhu výuky, zvládají diskutovat na dané téma, hodnotit a sebehodnotit a aktivně se zapojit. Cílem je rozvíjet a zdokonalovat klíčové kompetence, kterých je  pro danou věkovou kategorii třeba dosáhnout.