474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Činnosti školní družiny

Provoz ve školní družině probíhá v době 5:30 – 7:40 hod. a 11:40 – 16:30 hod.

Školní vyučování vyvolává svými nároky u žáků únavu psychickou i fyzickou, a proto je pro žáky důležitý odpočinek a relaxace. Veškerá činnost ve ŠD je proto podřízena tomuto požadavku a je volena tak, aby zde žák načerpal další síly. Činnost ŠD je zároveň podmíněna individuálními schopnostmi žáků. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Náplň a činnosti ŠD:

1. Činnost odpočinková

Velmi klidové, pohybově i duševně nenáročné činnosti – odpočinek na koberci či pohovce, kreslení, čtení či poslech pohádek, neformální besedy se žáky, promítání filmů, klidná procházka,stolní hry, hry na koberci, hry na počítači…

2. Činnost rekreační

Slouží k odreagování žáků, odstranění únavy z vyučování a patří k tomu zejména pohybové hry v přírodě, na hřišti, sezónní sporty, hry v místnosti, soutěže, hádanky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve vyučování.

3. Činnost zájmová

a) Výtvarná
Rozvíjení estetického cítění žáků, seznamování s různými výtvarnými technikami, tradicemi, ilustrace k pohádkám, tiskání, omalovánky, malování barvami na sklo, porcelán.

b) Pracovní
Činnosti s různými materiály, papírem, textilem, přírodninami, plasty, lepení, stříhání, drátování, pájení, modelování z plastelíny, těsta, práce se sádrou, šití…

c) Hudební
Poslech hudby,individuální a kolektivní zpěv,tanečky,cvičení při hudbě, hudební hádanky, znalost hudebních nástrojů, hra na nástroje…

d) Dopravní výchova
Dopravní soutěže, kvízy, znalost dopravních značek, chování na ulici, silnici, v dopravních prostředcích, kolo, zdravověda…

e) Tělesná výchova
Rozvoj pohybových schopností a dovedností, sportovní soutěže, turistika, cvičení ve třídě.

f) Pěstitelství
Péče o květiny v jednotlivých odděleních a na chodbě,zalévání, ošetřování, seznamování s prací na poli a na zahradě formou vyprávění, vycházek, čtení, kreslení…

g) Chovatelství
Vyprávění o zvířátkách, čtení pohádek s tématikou zvířata, kreslení zvířecích mazlíčků, krmení kačenek, labutí, ptáčků, zvířat v lese, klášteře…

h) Ochrana a tvorba životního prostředí
Vycházky do přírody, chování v přírodě, starost o své okolí, co je to ekologie a celosvětové hnutí na ochranu přírody a zvířat. Využití časopisů, knih, novin, úzká spolupráce se školní knihovnou…

ch) Výpočetní technika
Formou her pro jednotlivce i skupinky si děti procvičují rychlost reagovat, důvtip, nápaditost a seznamují se základy práce na počítači.

i) Činnost sebeobslužná
Péče o svůj majetek, aktovku, učebnice, chování v jídelně, zdravení, zásady správného chování, dodržování bezpečnosti a hygieny při hrách a všech činnostech ve ŠD, důraz na prevenci šikany.

4. Příprava na vyučování

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD.

Je zaměřena na procvičování, zopakování, upevnění poznatků získaných při vyučování, dále na rozšiřování získaných dovedností a znalostí a upevnění návyku se učit. Provádíme ji formou didaktických her, rébusů, hádanek, soutěží, zábavného kreslení. Věnujeme se rozšiřování slovní zásoby, aby docházelo ke kultivaci jazyka, kterou chceme zaměřit na odstranění škodlivých řečových návyků. Při této činnosti spolupracujeme s třídními učiteli.