474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Historie a charakteristika školy

Areál naší školy byl slavnostně otevřen 11. ledna 1959 jako jedenáctiletá střední škola. V roce 1964/1965 byla rozdělena na ZDŠ a SVVŠ. Od školního roku 1978/1979 se základní škola osamostatnila  a natrvalo přibyla také školní družina. V osmdesátých a devadesátých  letech škola proslula rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola získala právní subjektivitu 1.ledna 1993. U příležitosti 50. výročí svého otevření, byl škole  ministerstvem školství udělen čestný název Základní škola Rudolfa Koblice, kterým se pyšní od 1. září 2009.

Základní škola je postavena v tichém prostředí okrajové části města, obklopena zelení Smetanových sadů a Svatého kopce. Jedná se o dvoupatrovou cihlovou budovu s půdními prostorami,  pěkně natřenou fasádou a plastovými okny. Levé křídlo budovy tvoří tělocvična s kabinetem TV a sociálním zařízením. V pravém křídle je školní kuchyně s jídelnou a družinou.

V suterénu jsou umístěny šatny žáků, dílny a školní prodejna Svačinka. V obou patrech jsou kromě kmenových tříd dobře vybavené odborné pracovny a kabinety. Nově zrekonstruované jsou dívčí i chlapecké toalety. Součástí areálu školy je i multifunkční hřiště s polytanovým povrchem vybudované díky Nadaci ČEZ v projektu Oranžové hřiště, školní zahrada a koutek pro školní družinu s pískovištěm a prolézačkami. Hřiště je přístupné i pro veřejnost v rámci zájmových kroužků.

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň je úplná škola s 9 postupnými ročníky, v nichž obvykle sedává kolem 400 žáků. Na obou stupních školy je zpravidla po dvou paralelních třídách. Do spádové oblasti školy patří převážně přilehlá zástavba, historické centrum města s nábřežím a pak nově vystavěná čtvrť Strážiště.  Asi pět minut chůze od školy jsou tři zastávky MHD.

ředitel školyMgr. Stanislav Hakl
zástupkyně řediteleIng. Miloslava Kohoutová
výchovná poradkyněMgr. Alena Hradilová
metodik prevenceMgr. Pavla Štěrbová
vedoucí školní jídelnyDarina Bendová, DiS.
škola je pro žáky otevřena7:40 – 15:15
provozní doba družiny5:30 – 7:40, 11:40 – 16:30
provozní doba jídelny11:30 – 14:00

Vzdělávání. Aneb jak to vidíme my…

Škola je v první řadě vzdělávací institucí, jejíž cíle jsou přesně definovány ve školském zákonu. Zásadní změnu v systému vzdělávání přinesla před lety školská reforma, která nově definovala postavení učiva ve vzdělávacím procesu. Hlavní rozdíl spočívá ve vymezení pojmu klíčových kompetencí a činnostně zaměřených očekávaných výstupů (jako výsledků vzdělávání); učivo se stává jen prostředkem k jejich dosažení. Žák se tedy učí proto, aby pochopil a uměl použít, nikoliv nabifloval a nechal se vyzkoušet. S tím souvisí jeho průběžné hodnocení. Známka hodnotí aktivitu, samostatnost, zodpovědnost a systematičnost v domácí i školní práci, snahu, pečlivost. Nejedná se tedy o pouhý aritmetický průměr známek za pololetí, stejně, jako tomu bylo doposud.

Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.Základy těchto klíčových kompetencí by měly být osvojeny do ukončení povinné školní docházky a měly by vytvářet základ pro další vzdělávání jako součást celoživotního učení. (více na www.vuppraha.cz)

Ve výuce je tedy kladen důraz na utváření klíčových kompetencí žáka: komunikační dovednosti, tolerance, schopnost spolupracovat, prakticky řešit problémy, pečovat o své zdraví a životní prostředí, úctu k sobě i k ostatním, kulturní cítění, orientace v potřebách člověka a občana, samostatnost, zodpovědnost, objektivní vnímání životních situací apod.

Také na naší škole se již několik roků neučí děti jen strohá fakta, ale informace jsou předávány v souvislostech. Vaše děti u nás běžně zažijí skupinové práce a projektovou výuku, při nichž se naučí sbírat a třídit informace, diskutovat o rozdílných názorech a své myšlenky a výsledky práce prezentovat. Při tom jim budou pomáhat informační a komunikační technologie – počítač, internet, interaktivní tabule, digitální fotoaparát či kamera. Výuka u nás je kombinací osvědčených didaktických postupů a moderního vyučování. Nečekejte tedy, jak bývá často mylně prezentováno v médiích, že se děti nebudou učit také nazpaměť, jinými slovy biflovat. Aby mohly vidět věci v širších souvislostech, je potřeba mít určitou sumu znalostí a faktů. Vyjmenovaná slova nebo slovíčka v cizím jazyce se prostě každý „našprtat“ musí…, na druhou stranu řadu informací děti vstřebají díky způsobu výuky intuitivně.

Naše škola se snaží svým vzdělávacím programem s motivačním názvem „ Škola v pohodě“ vyjít vstříc nárokům dnešní společnosti. Do popředí se dostávají přírodní vědy, práce na počítačích a znalost cizích jazyků. Angličtina by pro dnešního mladého člověka neměl být jazyk cizí, ale druhý. V současné době učí ve škole rodilý mluvčí z Austrálie, jenž vede rovněž kroužky konverzace v angličtině pro nejmenší děti.

Od roku 2010 nabízíme rodičům možnost nastavit stupeň nároků pro každého žáka, přičemž minimem je vzdělávací obsah stanovený školním vzdělávacím programem pro daný ročník. V praxi to znamená, že si rodič po dohodě s vyučujícím stanoví, v jakých předmětech budou na žáka kladeny vyšší nároky, do jaké míry a jakým způsobem. Velmi důležitý je pohovor s vyučujícím popř. s výchovnou poradkyní, zda-li je v konkrétním případě zvýšení nároků na místě.

Bude se v naší škole cítit Vaše dítě dobře?

Příchodem na naší školu se dítě stává součástí jedné velké školní rodiny. Již od první třídy je žák pro učitele partnerem a je respektována jeho osobnost. Aby se žáci cítili ve škole dobře, je potřeba, aby dodržovali pravidla, která stanovuje školní řád. Děti jsou vedeny ke slušnému chování jak k dospělým, tak k sobě navzájem. Všechny projevy chování nesoucí náznaky agresivity nebo dokonce šikanování jsou okamžitě řešeny. Zaveden je systém patronátních tříd, kdy má každá třída z prvního stupně své „ochránce“ v třídě starších spolužáků. Celoškolní projekty jsou záměrně koncipovány tak, aby byli v pracovních skupinách zastoupeni žáci z různých ročníků.

Péčí o dětské dušičky jsou pověřeny třídní učitelky, výchovná poradkyně a preventistka. Pokud mají děti jakýkoli problém ve škole nebo doma, vždy je někdo vyslechne a snaží se pomoci. Do školy také pravidelně dochází pracovnice pedagogicko psychologické poradny. O milý úsměv a pohlazení není především na prvním stupni nikdy nouze.

K pocitu spokojenosti patří také příjemné prostředí. Všechny třídy jsou pěkně upraveny a vyzdobeny, stejně jako chodby jsou vymalovány teplými barvami. O pořádek se bezvadně stará pan školník a paní uklízečky. Děti mohou během vyučování kdykoli pít nebo si odskočit, v hodinách jsou zařazeny relaxační chvilky. Na chodbách jsou rozmístěny relaxační vaky a pytle, na nichž se mohou děti o přestávkách pohodlně uvelebit. Oblíbená hračka z domova není také v prvních školních letech žádný problém. Pro jedlíky a mlsné jazýčky je o přestávkách otevřena školní prodejna Svačinka. Chipsy v ní ale nehledejte…

Kam na oběd?

Po práci bývá hlad. Když skončí vyučování, odvádí paní učitelka děti do školní jídelny na oběd. Ten sestává z polévky, druhého jídla, pití a často ještě něčeho malého na chuť nebo kompotu či salátu. Děti si mohou přidat , ale do jídla je na druhou stranu nikdo nenutí. Naše školní kuchyně je vyhlášená a paní kuchařky umí vařit i pro celiaky a diabetiky a ještě k obědu přidat porci úsměvu. Vedoucí jídelny zodpovídá za dodržování spotřebního koše tak, aby ve stravě byly obsaženy všechny potřebné složky. Jídelna se zapojila do projektu Škola plná zdraví, jehož smyslem je vést děti ke zdravé výživě. Rodiče mohou na webových stránkách školy sledovat jídelníček a podle potřeby obědy odhlašovat buď telefonicky nebo emailem.

A družina?

Pro děti z nejnižších ročníků je ve škole otevřena školní družina. Ta není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Každé ze čtyř oddělení má svou samostatnou místnost s moderním vybavením včetně počítačů připojených na internet. Venkovní činnosti jsou většinou realizovány na školním hřišti s pískovištěm. Družina je otevřena od 5.30 do 16.30 hod.

Hlavně pro děti druhého stupně je na škole zřízen školní klub, což není nic jiného než zájmové kroužky. Jejich skladba závisí na zájmu dětí a nabídce učitelů. Tento školní  rok ve škole pracuje paličkování, tance či dysklub pro nápravu poruch učení. Vyhledávaný je kroužek teraristiky, kde se děti starají o hady a rybičky. Účast ve školním klubu je zpoplatněna, ale částka je spíše symbolická. Ve škole fungují i placené kroužky angličtiny pro nejmenší nebo kroužek zpívání. Cena je rovněž velmi mírná.

Jaké nabízíme materiální podmínky pro vzdělávání?

Škola se snaží systematicky vybavovat moderními pomůckami. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici bohatě vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a značné sbírky učebních pomůcek. V učebně přírodopisu chováme rybičky a další zajímavá zvířátka…

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. K dispozici je učebna výpočetní techniky s 20 pracovními stanicemi a počítače jsou také v družině, sborovně a ve všech třídách. Samozřejmostí je připojitelnost k internetu ze všech PC díky školní síti LAN přes server. Učebna přírodopisu disponuje dvěma mikroskopy s kamerou, která přenáší obraz přímo na interaktivní tabuli. V hodinách přírodopisu a fyziky používáme laboratorní systém Pasco.

V současné době jsou ve všech třídách i odborných učebnách interaktivní tabule systému SmartBoard. V oblasti prezentací na interaktivních tabulích úzce spolupracujeme se společností AV Media Praha, která je i dodavatelem celého systému a troufáme si tvrdit, že jsme v tomto směru jedna z nejvybavenějších škol v ČR. Od roku 2009 opakovaně získáváme titul Smart škola, který obdrží ty školy, jež jsou pro ostatní příkladem ve využívání moderních technologií ve výuce.

Možnosti odpočinku

Pro odpočinek je k dispozici školní klub a  školní družina. Také děti z prvního stupně navštěvují školní kroužky a to především sportovní a výtvarné.  V teplých dnech mohou žáci trávit velkou přestávku na školním hřišti a odpoledne na školní dětské zahradě  s prolézačkami a altánkem pro školní družinu a žáky prvního stupně. Třídy především na nižším stupni jsou vybaveny množstvím her, aby si děti mohly aktivně odpočinout během přestávek.

Velkou pozornost věnujeme ve škole sportovním aktivitám, o čemž svědčí naše úspěchy především ve florbalu a lehké atletice a to  i na krajské úrovni. Přízemí školy je vyzdobeno množstvím rozličných pohárů a diplomů. Malé děti navštěvují kroužek sportovních her, kde získají základy většiny pohybových dovedností, které pak rozvíjejí na kroužcích florbalu, a basketbalu. Každý měsíc se pořádají soutěže v některé atletické nebo jiné sportovní disciplíně.

Děti vedeme k mimoškolní činnosti, podporujeme jejich zájmy, snažíme se odhalit jejich vlohy a doporučujeme kroky pro jejich další rozvoj. Spolupracujeme při tom s DDM Šuplík, základní uměleckou školou a kadaňskými sportovními kluby.

Jací učitelé u nás učí?

Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, v současné době 26 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově převažují mladí učitelé, ale nechybí ani zkušenější kolegové. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na I. stupni.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Upřednostňovanými oblastmi dalšího vzdělávání jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova s důrazem na emoční inteligenci, moderní metody v didaktice výuky a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.

Jaké můžete očekávat spolužáky?

Většina žáků školy pochází z Kadaně, dojíždějící z okolních obcí tvoří malé procento. Škola podporuje inkluzívní vzdělávání, takže má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Do této kategorie spadají rovněž mimořádně nadané děti.

Systematickou prací s žáky, vytvářením přátelského prostředí a nastavením pravidel posilujeme u dětí pocit bezpečí. Kvalitní vztahy mezi žáky jsou jednou z priorit školy.

Organizuje škola projekty nebo mezinárodní spolupráci?

Samozřejmě, bez projektového vyučování si dnes výuku neumíme představit. Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Mnohé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním nebo vyučujícím učitelem. O některých našich projektech byla veřejnost informována v regionálním a odborném tisku.

Škola se zapojila do dvou zajímavých projektů. Jeden z nich s názvem Extra třída vybojovali žáci 8.A a získali tak finanční podporu pro výstavbu workoutového hřiště v areálu školy. Druhým projektem je Naše virtuální škola, v rámci něhož byla škola vybavena multimediální technikou a žáci se budou učit připravovat video-spoty nebo příspěvky do novin či televizního vysílání.

V současné době probíhá rovněž projekt se školou ve švédském městě Vara. Jde o výměnné pobyty zatím jen učitelů s cílem předávání si zkušeností s výukou a provozem škol.

Orientaci školy odpovídá také projekt Bez obalu na obaly, díky kterému ve škole třídíme odpady a společně s našimi žáky se tak snažíme pomáhat životnímu prostředí. Díky zapojení školy do projektu Region, budujeme na školním pozemku malou ekostezku.

Dlouhou dobu, jako první škola v Kadani, také podporujeme holčičku Annu Terezu Birabwe z africké Ugandy tím, že ji přispíváme na vzdělávání. Každý žák školy má tak vlastně adoptivní dceru, se kterou si anglicky dopisujeme.

Na jaké další akce se děti mohou těšit?

Během roku pořádáme pro děti velké množství akcí. Vedle pravidelného bruslení a plavání ve druhých a třetích třídách, různých divadelních představení, výletů a exkurzí jsou to především celoškolní akce:

 • Den otevřených dveří
 • Netradiční zápis prvňáčků
 • Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků
 • „Čarodějnické“ učení
 • Den dětí
 • Akademie, výstavy v galerii
 • „Zdravé zuby“ – I. stupeň
 • narozeniny maxipsa Fíka
 • prevence s Městskou policií, Ajax s Policií ČR
 • mikulášská, vánoční besídka, projektové dny
 • rozloučení s kalendářním rokem u stromečku s ohňostrojem
 • zájezdy žáků do zahraničí
 • školy v přírodě, lyžařské, cyklistické a vodácké kurzy
 • fotografování tříd
 • Dopravní výchova

Jak škola spolupracuje s rodiči a veřejností?

Základní škola je veřejnosti otevřená, úzce spolupracuje s rodiči, poskytuje jim základní a objektivní informace o škole a informuje je o studijních výsledcích dětí. Tyto informace jsou poskytovány na třídních schůzkách a řada rodičů využívá také konzultačních hodin učitelů.

Dalším informačním kanálem jsou webové stránky školy. Kromě důležitých dokumentů a formulářů ke stažení jsou zde odkazy na jídelnu, družinu, školskou radu, některé třídy a předměty, aktuality ze života školy a další.

Ve škole funguje šestičlenná školská rada složená ze 2 zástupců zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zákonných zástupců žáků. Školská rada se řídí vlastním jednacím řádem, schází se podle potřeby a k některým schůzkám zve ředitele školy.

Škola má nadstandardní vztahy se zřizovatelem a velmi úzce spolupracuje s městskou policií, K-centrem, městským muzeem, mateřskými školami, DDM Šuplík a pedagogicko-psychologickou poradnou.

V roce 2012 jsme uspořádali rozloučení s žáky devátých tříd v kině Hvězda, což mělo veliký ohlas mezi rodiči i žáky školy. Škola se snaží o propagaci své činnosti také prostřednictvím regionálního tisku a televize. Během celého roku vychází řada článků, které informují o dění ve škole .

Jaké jsou naše další plány?

Již několik let usilujeme o rekonstrukci půdních prostor, bohužel také letos nám zkřížila cestu hospodářská krize, takže jsme nuceni své plány posunout. V současné době máme zpracovanou studii a chystá se projekt na zateplení školy, který snad naše vize zohlední. V podkroví by měl vzniknout výtvarný ateliér, jazykové učebny, relaxační prostor, kabinety a mediatéka, tedy další učebna výpočetní techniky spojená s knihovnou pro volný přístup k informacím. Půda by měla být dostupná také externím výtahem, takže by se naše škola stala plně bezbariérovou. Sci-fi ? Uvidíme. Půdní prostory již v letošním roce zateplujeme.

Upravit bychom také chtěli náš krásný pozemek se zahradou. Rádi bychom zde viděli např. učebnu pod širým nebem. Již od jara 2009 chováme na horním svahu školního pozemku ovečky, které si okamžitě získaly přízeň všech dětí. Rekonstrukci si také zaslouží sociální zázemí tělocvičny. Na všechny tyto plány bude potřeba sehnat peníze z různých operačních programů.

Dále chceme vybavovat školu moderními pomůckami a pokračovat v trendu rozvoje z posledního desetiletí. Budeme rádi, když se na realizaci našich představ budete podílet také Vy, rodiče našich žáků.