474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Řád školní družiny

Plná verze ke stažení: Řád školní družiny (staženo 1036× )

 1. Žáka lze přihlásit do školní družiny na základě vyplnění přihlašovacího formuláře v termínech stanovených ředitelem školy, a to na začátku školního roku,v jiných termínech lze přihlásit žáka pouze v případě, že to kapacita ŠD dovoluje.
 2. Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků zajišťuje vychovatelka.
 3. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.
 4. Do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci prvních ročníků; žáci z vyšších ročníků jsou do oddělení ŠD zařazováni podle kapacitních možností. Přednost dostávají děti zaměstnaných rodičů.
 5. Do oddělení ŠD se zapisuje až 30 žáků s pravidelnou docházkou.
 6. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek 200 Kč (od 1. 9. 2023). Sourozenci pak 50 % z poplatku. Poplatek je splatný vždy ke konci předcházejícího měsíce a platí se u vedoucí stravování. Pokud není poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, platí se penále ve stanovené výši.
 7. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce sdělí vychovatelce oddělení ŠD rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Odchylky od údajů vyplněných v zápisním lístku ( čas odchodu, osoba oprávněná k doprovodu žáka při odchodu ze ŠD ) je nutno oznámit předem písemně vychovatelce oddělení ŠD. Omluvit je nutno i předem známou nebo dlouhodobou nepřítomnost žáka.

Organizace školní družiny

 1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 5:30 do 7:40 ráno a od konce vyučování do 16:30 odpoledne.
 2. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti do ŠD ten vyučující, který vyučoval poslední hodinu.
 3. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti ŠD schvaluje ředitel školy.
 4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 5. V době prázdnin a mimořádných prázdnin nebo volna je činnost ŠD zajištěna v potřebném rozsahu s případnými omezeními pokynů hygienika nebo jiných orgánů ( v případě mimořádných situací) dle zjištěného zájmu rodičů. Minimální počet dětí v době prázdnin je 10 žáků.
 6. Ve ŠD je po dohodě se školní jídelnou zajištěn pitný režim.

Chování žáků

 1. Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny; bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.
 3. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování opatření k posílení kázně ( napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy i klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení). Pokud žák narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD,pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních dětí.
 4. Za hry,hračky a jiný inventář ŠD odpovídá žák,jemuž byly přiděleny.Svévolné poškození pomůcek hradí viník.