474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Strategický plán rozvoje školy 2023-2028

Obsah

 1. Úvod
 2. Mise školy
 3. Hodnoty školy
 4. Vize školy (2023-2028)
 5. Kroky k naplnění vize školy
 6. Naplnění mise a strategických cílů
 7. Plán strategie a propagace
 8. Strategické cíle školy a jejich evaluace
 9. Závěr
 10. Přílohy

1 Úvod

Tímto dokumentem předkládáme novou strategii rozvoje naší školy, která vznikla z důvodu končícího období předchozí koncepce a ze snahy o zásadní změnu v přístupu k zpracování nového dokumentu. Naše motivace tkví především v potřebě zapojit do procesu tvorby širší spektrum aktérů, včetně zaměstnanců, žáků a jejich zákonných zástupců.

Smyslem takového pojetí je zajistit, aby naše společné úsilí nezůstalo jen na papíře, nýbrž aby skutečně přispělo ke kvalitativním změnám školy. Cílem je dosáhnout prostředí, které bude inspirující, podporující radost ze vzdělávání a respekt mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu.

Vytváření této koncepce nebylo proto pouhou formalitou, ale proběhlo ve skutečně participativním procesu. Nejprve jsme provedli detailní dotazníkové šetření, které nám umožnilo získat pohled různých skupin na fungování naší školy. Na základě získaných dat jsme sestavili SWOT analýzu, která nám pomohla lépe identifikovat naše silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby.

Dalším klíčovým krokem byla práce týmů zaměstnanců, kteří se zaměřili na dva základní aspekty: jak vnímáme současnou školu a jak si představujeme její budoucnost. Tímto přístupem jsme vytvořili prostor pro pestrou směsici úhlů pohledu, která nám pomohla formulovat naše směřování. Všechny myšlenky jsme pečlivě promysleli a po zvážení některé z nich začlenili do nové koncepce. Dbali jsme také na názory rodičů a žáků, neboť jsme přesvědčeni, že jejich aktivní zapojení má klíčový význam pro směřování školy.

Hlavním záměrem celého procesu bylo tedy dosáhnout co největšího ztotožnění všech aktérů školního prostředí s vizí a cíli školy. Touto novou koncepcí chceme navázat na naši dosavadní práci a připravit se co nejlépe na výzvy budoucnosti. Věříme, že nám tato koncepce vytyčí cestu, jež nás dovede ke splnění našich cílů.

2 Mise školy

“S moderními přístupy a inovativními technologiemi k celoživotnímu růstu a odpovědnosti.”

3 Hodnoty školy

 1. Škola pro život
 2. Přátelské a respektující klima
 3. Bezpečné prostředí 
 4. Vzájemná spolupráce 
 5. Profesní odbornost a sebevzdělávání
 6. Inovativní trendy ve výuce
 7. Materiální zázemí 
 8. Udržitelnost

4 Vize školy (2023-2028)

 1. Vytvářet prostředí, kde se každý žák cítí respektován, motivován a připravován na život v rychle se měnícím světě. 
 2. Poskytovat všem žákům osobní přístup podle jejich potřeb a schopností.
 3. Podporovat komunikaci a porozumění mezi všemi členy školní komunity.
 4. Připravit žáky na praktické výzvy života.
 5. Vytvářet situace pro prožívání úspěchu a sebeúcty, neúspěch přijímat jako výzvu a běžnou součást života.
 6. Posílit podporu žáků při zvládání psychosociálního stresu a prevenci sociálně-patologických jevů.

Plná verze Strategického plánu rozvoje školy na roky 2023-2028 je k nahlédnutí ve škole.