474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu černého kašle

Z materiálu v příloze považujeme za důležité:

Preventivní opatření před šířením černého kašle (pertuse) ve škole
V souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze zdravé osoby.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků/dětí věnovat zvýšenou pozornost projevům respirační nemoci s přihlédnutím k možnému výskytu pertuse. V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka/studenta/dítěte a doporučí mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte. Jedině ten může posoudit zdravotní stav a rozhodnout o dalším postupu.

  • S ohledem na vzdušnou cestu přenosu pertuse jsou doporučována obecná preventivní opatření, mezi něž patří:
  • časté a účinné větrání v místnostech, kde pobývají školní a pracovní kolektivy,
  • časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí teplou vodou a používání jednorázových ručníků na ruce, popř. použití dezinfekčního prostředek na ruce na bázi alkoholu,
  • v rámci úklidu provádět průběžnou dezinfekci často dotýkaných ploch,
  • při kašlání nebo kýchání si zakrývat ústa a nos kapesníkem, použité kapesníky ihned vyhodit do odpadkového koše, nikdy nekašlat do dlaní,
  • nepít ze stejné sklenice či láhve a nesdílet jídlo při jeho konzumaci.

Dodržování těchto základních hygienických pravidel může pomoci přerušit nebo výrazně omezit cestu přenosu pertuse ve školách.

V této souvislosti je třeba také zmínit, že škola není subjekt, který by mohl omezovat vstup žáka nebo studenta do instituce na základě nepředložení očkovacího průkazu. Pokud se tedy nejedná o akce ve smyslu § 8 a dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů čili školu v přírodě a zotavovací akce, u kterých jsou jasně stanovené podmínky pro účast dětí na této akci.

Postup při výskyty pertuse ve škole

V případě neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, které byly v kontaktu s onemocněním se postupuje individuálně na základě výsledku hodnocení rizik. KHS na základě epidemiologického šetření a zhodnocení rizik rozhodne o adekvátních protiepidemických opatřeních, mezi které v odůvodněných případech může patřit i nepřijímání neočkovaného či neúplně očkované dítěte do kolektivu ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní. Při individuálním posouzení rizik je nezbytné brát na zřetel i skutečnost, zda posuzované dítě prokazatelně neprodělalo v nedávné době onemocnění pertusí, jaká byla intenzita a povaha kontaktu s nemocným a také datum prvních příznaků nemocného s pertusí.