Zápis do 1. tříd 2022

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) ve dnech 6. dubna a 7. dubna 2022 vždy od 13.00 – 17.00.

V případě nepříznivé epidemické situace proběhne zápis do 1. tříd odevzdáním potřebných dokumentů do schránky vybrané školy ve dnech 4. až 11. 4. 2022. V takové situaci obdrží dokumentaci zákonní zástupci do svých poštovních schránek nejpozději 28. 3. 2022. Pokud se tak nestane, musí se zákonný zástupce obrátit na pracovnici MÚ pí Gvoždiakovou, tel. 474 319 677.
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

O výsledku zápisu budete informováni na stránkách školy www.2zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, nýbrž pod registračními čísly, které naleznete v dopise.

Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii. Přednostně jsou přijímáni žáci:

  1. Děti ze školského obvodu ZŠ Rudolfa Koblice
  2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem v ZŠ Rudolfa Koblice
  3. Děti z ostatních obvodů
  4. „Mimokadaňské“ děti z obcí s vlastní školou
  5. Maximální počet přijatých prvňáčků : 50

Školský obvod Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, tvoří ulice v místní části Kadaň:

ul. Budovatelů, Jana Švermy, Březinova, Havlíčkova, T. G. Masaryka, Václava Havla, Pionýrů, Klášterecká, Brožíkova, Alešova, Mánesova, Jungmannova, Komenského, Máchova, Jiráskova, Nerudova, Raisova, Říční, Dvořákova, Fibichova, Na Strážišti, Strmá, Pod Sv. kopečkem, a dům č. p. 169 v místní části Prunéřov;

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, kterému bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy), předloží u zápisu doklad o bydlišti dítěte, pokud nebydlí na stejné adrese jako rodič. Zákonní zástupci žáka předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31.8. 2016 a dále děti, kterým byl povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění školní docházky již pro školní rok 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2016 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době je dána zákonem a porušení této povinnosti lze klasifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu podle § 182a odst. 1, písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.