474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Zápis do 1. tříd 2024

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) ve dnech 10. dubna a 11. dubna 2024 vždy od 13.00 – 17.00. O průběhu zápisu na naší škole a možnosti si rezervovat svůj čas se dozvíte v této aktualitě .

Zápisu bude předcházet beseda s rodiči předškoláčků, která se uskuteční 4. dubna od 16.00 resp. 15.30. Pro přesnější informace sledujte stránky školy. Těšíme se na vás 🙂

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

O výsledku zápisu budete informováni na stránkách školy www.2zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, nýbrž pod registračními čísly, které získáte při zápisu.

Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii. Přednostně jsou přijímáni žáci:

  1. Děti ze školského obvodu ZŠ Rudolfa Koblice
  2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem v ZŠ Rudolfa Koblice
  3. Děti z ostatních obvodů
  4. „Mimokadaňské“ děti z obcí s vlastní školou
  5. Maximální počet přijatých prvňáčků: 52

Školský obvod Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, tvoří ulice v místní části Kadaň:

ul. Budovatelů, Jana Švermy, Březinova, Havlíčkova, T. G. Masaryka, Václava Havla, Pionýrů, Klášterecká, Brožíkova, Alešova, Mánesova, Jungmannova, Komenského, Máchova, Jiráskova, Nerudova, Raisova, Říční, Dvořákova, Fibichova, Na Strážišti, Strmá, Pod Sv. kopečkem, a dům č. p. 169 v místní části Prunéřov;

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, kterému bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy), předloží u zápisu doklad o bydlišti dítěte, pokud nebydlí na stejné adrese jako rodič. Zákonní zástupci žáka předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31.8. 2018 a dále děti, kterým byl povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění školní docházky již pro školní rok 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2018 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době je dána zákonem a porušení této povinnosti lze klasifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu podle § 182a odst. 1, písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.