Výsledek řízení zápisu do prvních tříd

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Seznam je v příloze níže ve formátu .pdf. Jsou v něm zařazeni rovněž žáci s žádostí o odklad. Po získání doporučení od poradenského zařízení a lékaře jim bude ve škole vydáno rozhodnutí o odkladu. Bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli dle kritérií zápisu přijmout pět prvňáčků, což nás velmi mrzí a doufáme, že se jim bude líbit i ve škole, kterou si vyberou. Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první třídní schůzky již 17. června s třídními učitelkami. Nejpozději v průběhu měsíce května na stránkách najdete jmenné seznamy prvňáčků rozdělených do tříd.

Seznam uchazečů o přijetí s výsledkem řízení 2014