474 316 430 skola@2zskadan.cz

Výskytu pedikulózy (vši dětské) – informace pro rodiče, povinnosti

ZŠ Rudolfa Koblice

Co je veš dětská? Problém zvaný pedikulóza.

Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý parazitický hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Nelze ji přenést na zvířata, podobně jako zvířecí druhy nejsou přenosné na člověka. Zavšivenosti se odborně říká pedikulóza. Veš dětská není přenašečem žádných choroboplodných zárodků. Nedospělé i dospělé vši se živí sáním krve. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5 mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřené silnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Vajíčka vší (nazývaná hnidy) jsou asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší (odborně nazývané nymfy), které začínají ihned bodat a sát krev. Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Celý jejich vývoj proběhne za 17-25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Jestliže včas nepodnikneme potřebná opatření, jsou vlasy v krátké době plné vší a hnid. Důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé, nebo již vylíhlé. Bělavé hnidy, necelý 1 mm dlouhé, lze najít nejčastěji na vlasech rostoucích za ušima. Rovněž lezoucí vši se zdržují na vlasech těsně u pokožky.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí. Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné.

Jak se lze vši dětské zbavit?

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Při tom dítě skloní hlavu nad bílý papír, velikosti asi 50 x 50 cm, rozložený na stole. Hřeben táhneme ve vlasech směrem od temene hlavy dopředu, opatrně, avšak těsně při pokožce. Vyčesané vši padají na papír nebo zůstávají na hřebeni. Jestliže žádné vši nevyčešeme a nejsou přítomny ani hnidy je to nejspolehlivější důkaz, že dítě není zavšiveno. Vyčesávání musí trvat 3, až 5 min. Vyčesané vši musíme usmrtit zamáčknutím nebo postříkáním odvšivovacím přípravkem. Jinak mohou vlézt zpět do vlasů.

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. Při jejich výběru je vždy vhodné poradit se s lékárníkem. Zatím neexistuje žádný přípravek, který by z vlasů odstranil hnidy. Ty je možné zčásti vyčesat hustým a vlhkým hřebenem a zbytek je nutno stáhnout z vlasů ručně. Zásahy proti vši dětské se snadněji a účinněji provádějí na vlasech kratších a upravených. V nich také přítomnost vší dříve zjistíme. Při výskytu vší v rodině s více dětmi je vhodné provést zásah proti vším současně u všech sourozenců, prohlídce se nutně musí podrobit i dospělé osoby. V domácnosti je nutné ošetřit veškeré textilie, s kterými postižené osoby přišly do styku (ložní prádlo, čepice, čalouněný nábytek). Odvšivit napadené děti je povinností rodičů.

V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

Na základě stanoviska MŠMT a HS HMP stanovila škola následující pravidla:

Povinnosti rodičů:

  • okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte
  • zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
  • dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu

Povinnosti školy:

  • informovat rodiče o výskytu vší ve třídě, skupině
  • při výskytu vší, či hnid u konkrétního dítěte okamžitě informovat jeho rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku

Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Dle sdělení MŠMT v případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Zpracováno s využitím Sdělení MŠMT pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti rodičů a žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) ze dne 15.6.2005.