Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání s výsledkem řízení

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první třídní schůzky v červnu s třídními učitelkami. Nejpozději v průběhu měsíce května na stránkách najdete jmenné seznamy prvňáčků rozdělených do tříd.

CCI22022016