474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Oznámení o konání voleb do školské rady

Vážení rodiče,

oznamuji, že na základě §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebního řádu vydaného Radou města Kadaně, vyhlašuji volby do školské rady na období 2024 – 2027.

Počet volených kandidátů za zákonné zástupce žáků: 2

Termín konaní voleb:  12.06.2024 v době 15:30 – 17:00

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 2 členové) na období let 2024–2027.

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 20. května 2024 buď prostřednictvím pošty na adresu školy uvedenou v záhlaví přihlášky, datovou schránkou qeyv4ts, vložením do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ, třídnímu učiteli nebo osobně řediteli školy. Přihlášku lze stáhnou v sekci Dokumenty, v této aktualitě nebo o ni požádat třídního učitele.

Kandidátní listina bude zveřejněna od 22. května 2024 na dveřích hlavního vstupu do budovy základní školy a na webových stránkách školy www.2zskadan.cz v sekci Aktuality.

Volby proběhnou vhozením vyplněného hlasovacího lístku do volební schránky umístěné vedle třídy 5.B v přízemí školy.

Více informací najdete v přílohách níže.