Zápis do 1. tříd

Kdy se koná zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 • Středa 1.4.2020 od 13:00 do 17:00
 • Čtvrtek 2.4.2020 od 13:00 do 17:00

Organizace a průběh zápisu

Zákonný zástupce přijde se svým dítětem ve středu 1. nebo ve čtvrtek 2. dubna 2020 v době mezi 13. a 17. hodinou k zápisu hlavním vchodem do ZŠ Rudolfa Koblice, kde obdrží registrační číslo. Přítomnost dítěte není podle platného školského zákona nutná, škola ji však považuje za žádoucí.

S sebou vezme zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis se bude skládat ze dvou částí:

1. formální část: zákonný zástupce podá

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo
 • žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte

2. neformální část

V této části se uskuteční rozhovor učitelky s dítětem trvající přibližně 20 minut. Jedná se o orientační posouzení školní připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce u zápisu obdrží informace, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole. Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračním číslem na přístupném místě na hlavním vchodu ZŠ Rudolfa Koblice a na webových stránkách školy (www.2zskadan.cz). Škola přijme při zápisu tolik dětí, aby nebyla překročena kapacita školy – více viz Kritéria zápisu. Na vyžádání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí také v písemné podobě.

Jestliže Vaše dítě nebude ke vzdělávání na naši školu přijato, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno do vlastních rukou v písemné podobě. 

Ke stažení

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (staženo 16× )

Kritéria zápisu

Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. Přijetí dětí do 1. tříd se řídí následujícími kritérii. Přednostně jsou přijímáni žáci:

 1. Děti ze školského obvodu ZŠ Rudolfa Koblice
 2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem v ZŠ Rudolfa Koblice
 3. Děti z ostatních obvodů
 4. „Mimokadaňské“ děti z obcí s vlastní školou
 5. Maximální počet přijatých prvňáčků: 52

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy do 30. dubna, proto je vhodné mít všechny níže uvedené podklady již s sebou.

Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené dvěma doporučujícími posouzeními – příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

Pozor – i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí se v souladu se školským zákonem dostavit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a následně podat řediteli školy žádost o odklad.

Ke stažení

Žádost o odklad povinné školní docházky (staženo 5× )

Rezervační systém

Rezervujte si místo k zápisu přes internet. Předejdete tak tvorbě front při zápisu a zajistíte komfort při zápisu pro sebe i vaše děti.

Jak je na tom můj předškolák?

Na tuto otázku vám odpoví Desatero pro rodiče předškolních dětí:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 2. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Podrobnější informace ke stažení:

Desatero pro rodiče předškolních dětí (staženo 10× )