Zápis do 1. tříd 2021

Vážení rodiče, zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne “korespondeční” formou:

Zákonní zástupci obdrží do svých poštovních schránek potřebnou dokumentaci nejpozději 26. 3. 2021. Pokud se tak nestane, musí se zákonný zástupce obrátit na pracovnici MÚ pí Gvoždiakovou, tel. 474 319 677. Ve schránce najdete:

  • Instrukce rodičům
  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list

případně

  • Žádost o odklad
  • Formulář s kontakty – jen k žádosti o odklad školní docházky

V termínu od 6. 4. 2021 do 13. 4. 2021 vhoďte prosím vyplněnou žádost do schránky na budově naší školy. Schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“.

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2021 na stránkách školy www.2zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, nýbrž pod registračními čísly, které naleznete v dopise.

Pokud do června pominou bezpečnostní opatření, třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou 8. 6. od 15.30 dle plánu. Sledujte prosím naše internetové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše děti.

Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii. Přednostně jsou přijímáni žáci:

  1. Děti ze školského obvodu ZŠ Rudolfa Koblice
  2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem v ZŠ Rudolfa Koblice
  3. Děti z ostatních obvodů
  4. „Mimokadaňské“ děti z obcí s vlastní školou
  5. Maximální počet přijatých prvňáčků : 50

Školský obvod Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, tvoří ulice v místní části Kadaň:

ul. Budovatelů, Jana Švermy, Březinova, Havlíčkova, T. G. Masaryka, Václava Havla, Pionýrů, Klášterecká, Brožíkova, Alešova, Mánesova, Jungmannova, Komenského, Máchova, Jiráskova, Nerudova, Raisova, Říční, Dvořákova, Fibichova, Na Strážišti, Strmá, Pod Sv. kopečkem, a dům č. p. 169 v místní části Prunéřov;

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, kterému bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy), předloží u zápisu doklad o bydlišti dítěte, pokud nebydlí na stejné adrese jako rodič. Zákonní zástupci žáka předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví
děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31.8. 2015 a dále děti, kterým byl povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již pro školní rok 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době je dána zákonem a porušení této povinnosti lze klasifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu podle § 182a odst. 1, písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.