Informace MŠMT ČR pro školy k provozu od září 2021

Vážení rodiče, milí žáci, všichni si přejeme, aby nový školní rok byl v ZŠ Rudolfa Koblice co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících “necovidových” let. Nyní bychom vás rádi informovali o opatřeních, která musíme respektovat při organizaci výuky a programu naší školy. Děkujeme za pochopení a vaši pomoc.

Opatření k 1.9.2021 – SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (MANUÁL) – podrobně viz příloha. Z materiálu vybíráme:

 • Žáci vstupují do školy s nasazeným ochranným prostředkem obličeje a úst (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének) a ochranný prostředek používají ve všech společných prostorách školy (s výjimkou třídy, po zjištěném negativním výsledku testu, či odevzdání dalších výše uvedených potvrzení).
 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, žáci I. ročníku se otestují 1. popř. 2. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 vždy od 8.00 ve třídě (s výjimkou pro žáky, kteří písemným potvrzením doloží prodělané očkování, nebo ochrannou lhůtu 180 dnů od posledního pozitivního testu na covid-19, nebo potvrzení negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin či PCR testu ne staršího 7 dnů provedeného mimo školu).
 • Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte (žáka školy), doloží svůj nesouhlas písemně – s aktuálním datem, jménem dítěte (žáka školy) a svým podpisem.
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování:
   1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení;
   2. žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
   3. žák nesmí zpívat;
   4. žák používá hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení;
   5. žák při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu;
   6. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou;
   7. v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru;
   8. škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. – při vstupu do školy absolvují žáci povinně měření tělesné teploty a dezinfekci rukou.
 • Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.

Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen na minimum. Vstup zákonných zástupců do školy je do odvolání možný pouze v závažných případech.

Vážení rodiče, věříme, že společně najdeme cesty, aby na naší škole mohli všichni žáci cvičit, zpívat, sedět ve třídě bez roušek a nebyli nijak segregováni. Děkujeme za váš přístup.

V Kadani za supermarketem Penny se provádí antigenní testy s výsledkem do 15 minut a RT-PCR testy s výsledkem do 48 hodin. K dispozici jsou i “cucací” testy.

Ke stažení