474 316 430 skola@2zskadan.cz

Informace k přijímacím řízení na střední školy

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 9. tříd, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tomto školním roce vyhlásilo pokusné pilotní ověřování nového způsobu přijímacího řízení do středních škol s obory vzdělávání s maturitní zkouškou. S tímto souvisí i některé další změny. Upřesňující informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Vyhlášené pilotní ověřování se uskutečňuje na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a v jeho rámci je MŠMT zmocněno vyhlašovat a řídit pokusné ověřování metod, obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků.

Základními cíli vyhlášeného projektu je:

  • ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů;
  • získat poznatky o působení použití jednotných testů v přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení;
  • získat podklady pro budoucí úpravu právních předpisů upravujících systém přijímacího řízení.

Testování proběhne v roce 2015 na středních školách, které se k pilotnímu projektu přihlásí.

Vlastní testování bude realizováno ve dvou termínech (druhý termín bude náhradní). První termín testů bude probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia.

Termíny testů

Termíny testů jsou stanoveny takto:

  • Čtyřleté – řádný termín: 15. 4. 2015, náhradní termín: 14. 5. 2015
  • Šestileté a osmileté – řádný termín: 16. 4. 2015, náhradní termín: 14. 5. 2015

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA).Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Český jazyk a literatura

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 60 min. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebudou pro pilotní projekt připravována modifikovaná zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Matematika a její aplikace

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Celkový maximální počet bodů je 50.

Ilustrační test bude školám zpřístupněn 31. ledna 2015. Časový limit konání testu je stanoven na 60 min. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebude v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Více informací k pilotnímu testování na www.msmt.cz a www.cermat.cz. Seznam škol přihlášených do pilotního testování najdete na www.jmskoly.cz a na www.cermat.cz.

Informace pro ZS