:: SCIO.cz - Mapa Školy ::
Info: V posledním sloupci s názvem "STRANY" jsou uvedeny odkazy na obrázky odpovídající číslům stran v názvech odkazů.
Otázka Text otázky Stránka Graf
                                               
  1. Cíle školy                                            
Z2/14 Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit?          3 - 4                 G003 - G004        
R/2 Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?           01 - 04                 G001 - G004        
R/17 Posuďte, jak škola rozvíjí u vašeho dítěte dané schopnosti.          5 - 7                 G005 - G007        
U/1 Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?           02 - 04                 G002 - G004        
U/6 Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků dané schopnosti.          6 - 7                 G006 - G007        
  2. Školní vzdělávací program                                            
R/7 Dostali jste od školy nějaké informace o probíhající reformě základního školství?           8                     G008          
R/8 Máte zájem dozvědět se o změnách souvisejících s reformou základního školství více informací (případně alespoň nějaké)?         9 - 10                 G009 - G010        
U/27 Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem?           11                     G011          
  3. Výběr školy                                            
R/1 Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje?             12                     G012          
  4. Spokojenost se školou                                            
Z1/1  Líbí se ti u vás ve škole?           20                     G018          
Z1/2  Těšíš se ráno na něco nebo na někoho ve škole?           21                     G019v          
Z1/17 Jakou známkou bys ohodnotil(a) školu?           17                     G016v          
Z2/1  Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy?          18 - 19                 G017 - G017v        
Z2/3  Je pro tebe škola místem, kde se cítíš dobře?           24                     G022v          
Z2/4  Jak se cítíš ve vaší třídě, jak se ti tam učí a pracuje?           25                     G023v          
R/19 Existuje nějaká vzdělávací oblast, předmět, skupina předmětů, na níž by se podle vás měla škola více zaměřit?           23                     G021          
R/27 Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě?         13 - 14                 G013 - G013b        
U/9 Kolik bodů byste udělil(a) vaší škole za její atmosféru a vnitřní klima?  Použijte bodovací škálu od 1 bodu (nejhorší hodnocení) až do 7 bodů (nejlepší hodnocení).           16                     G015v          
U/10 Jste rád(a), že učíte právě na této škole?           15                     G014v          
U/26 Kdybyste měl(a) možnost vrátit se na začátek a rozhodnout se znovu - stal(a) byste se opět učitelem(kou)?           22                     G020v          
  5. Kvalita a forma výuky                                            
Z1/9  Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš - svůj názor?           45                     G043          
Z1/10 Můžeš si vybrat při vyučovací hodině práci či cvičení podle sebe?           32                     G030          
Z1/11 Baví tě to, o čem se ve škole učíte?           43                     G041          
Z1/12 Pracujete v hodinách i ve skupinkách?           33                     G031          
Z1/13 Když se ti během vyučování něco nepovede, máš možnost si to opravit?           41                     G039          
Z1/15 Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené:   61 - 62 - 63 - 64 - 65     G059 - G060 - G061 - G062 - G063  
Z1/16 Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které máš nejmíň rád(a):   66 - 67 - 68 - 69 - 70     G064 - G065 - G066 - G067 - G068  
Z2/7  Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku - například co bys chtěl(a) dělat, která činnost v hodině tě nejvíc zaujala, jak se ti hodina líbila atd.?           42                     G040          
Z2/13 Vyhovuje ti počet volitelných předmětů ve tvém rozvrhu?           51                     G049          
Z2/15 Když něco během hodiny nevíš, nestihneš, nebo se ti něco nezdá na výkladu učitele, kolika učitelům to řekneš bez obav, že se naštvou nebo tě kvůli tomu zesměšní?            40                     G038          
Z2/16 Stává se ti, že se něco učíš nazpaměť, přestože ani příliš nevíš, co to znamená?           38                     G036          
Z2/17 Jak často se stane, že úplně celou hodinu (jen kromě zkoušení nebo písemky) jenom posloucháte nebo si zapisujete to, co vám učitel(ka) vykládá?           34                     G032          
Z2/18 Co je pro tebe osobně největší překážkou, abys dosahoval(a) lepších výsledků?              46                     G044          
Z2/19 Snaží se učitelé o to, aby tě učení opravdu bavilo a bylo pro tebe zajímavé, aby ses nenudil(a)?           39                     G037          
Z2/20 Jakými aktivitami bys doplnil(a) výuku (nebo co by mělo být častější než teď), protože by ti pak připadala zajímavější a asi by tě víc bavila?              49                     G047          
Z2/21 Jak často během hodin pracujete na řešení nějakého problému v týmech nebo ve skupinkách tří nebo více žáků?           35                     G033          
Z2/22 Jak často si místo toho, aby vám všechno řekl(a) učitel(ka), odpovídáte na některé vaše otázky sami tak, že si hledáte odpovědi v knihách, na internetu, v časopisech atd.?            36                     G034          
Z2/23 Jak často diskutujete v hodinách ve třídě o vašich názorech na věci, o kterých se učíte, na knížky, které čtete, na aktuální události atd.?           37                     G035          
Z2/24 Které předměty patří mezi tvé oblíbené?       53 - 54 - 55 - 56         G051 - G052 - G053 - G054    
Z2/25 Které předměty patří mezi tvé neoblíbené?       57 - 58 - 59 - 60         G055 - G056 - G057 - G058    
Z2/27 Máš pocit, že jsi učením přetěžován(a)?           31                     G029          
R/12 Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole? Kolik bodů byste vaší škole za kvalitu výuky udělili?             26                     G024          
R/13 Myslíte si, že existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce?           28                     G026          
R/15 Co podle vás především brání vašemu dítěti v dosahování lepších výsledků?            48                     G046          
R/16 Kterou z následujících aktivit byste preferovali na úkor klasických hodin výuky?            50                     G048          
R/18 Jste spokojeni s nabídkou volitelných předmětů?           52                     G050          
R/20 Je vaše dítě učením přetěžováno?           31                     G029          
U/2 Kolik bodů byste udělil(a) vaší škole za kvalitu výuky?  Použijte bodovací škálu od 1 bodu (nedostatečná kvalita) až do 7 bodů (výborná kvalita).           27                     G025          
U/3 Co je podle vašeho názoru pro významnou část žáků největší překážkou k dosažení lepších výsledků?              47                     G045          
U/5 Máte od svých žáků dostatek informací o tom, jak komu z nich vyhovuje váš způsob výuky, jeho forma, tempo, srozumitelnost?           44                     G042          
U/8 Jsou podle vás žáci učením přetěžováni?           31                     G029          
U/28 Které nedostatky pociťujete v současnosti ve své vlastní práci?              29                     G027          
U/29 Co se vám ve vaší práci v současné době především daří?              30                     G028          
  6. Hodnocení                                            
Z2/26 Máš možnost hodnotit ve škole své vlastní výkony a vystoupení nebo vystoupení svých spolužáků? Ptá se tě např. paní učitelka (pan učitel), jakou známku bys dal(a) tomu, kdo je zkoušený?           73                     G071          
R/14 Hodnotí učitelé vaše dítě hlavně za jeho encyklopedické znalosti?           74                     G072          
R/21 Myslíte si, že je vaše dítě hodnoceno objektivně?           72                     G070          
R/22 Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější?           71                     G069          
U/4 Kolik vašich žáků by podle vás výrazně polevilo ve svém úsilí, kdyby se dozvěděli, že nebudou dostávat jiné známky než jedničky nebo dvojky?           75                     G073          
U/7 Myslíte si, že je potřeba brát při klasifikaci v úvahu rovněž kázeň žáků v hodinách?           76                     G074          
  7. Vztahy                                            
Z1/3  Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když potřebuješ?           81                     G079          
Z1/4  Můžeš se s prosbou o pomoc obrátit na všechny učitele?           82                     G080          
Z1/5  Máš ve třídě kamarády?           86                     G084          
Z1/6  Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky?           87                     G085          
Z1/14 Pokud máš ve škole nějaký problém, svěříš se rodičům?           90                     G088          
Z2/5  Máš pocit, že s tebou učitelé jednají fér - např. drží dané slovo, splní to, co slíbí atd.?           77                     G075          
Z2/6  Máš výhrady k tomu, jak se někteří tvoji spolužáci chovají k učitelům?           79                     G077          
Z2/8  Jaké jsou celkově vztahy mezi žáky ve vaší třídě?           83                     G081          
R/3 Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola řízena?           93                     G091          
R/4 Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé školy?           89                     G087          
R/24 Jaké jsou podle vás v převažující míře vztahy mezi žáky školy?           85                     G083          
U/11 Spolupracují podle vás učitelé při plánování výuky a její realizaci dostatečně?           88                     G086          
U/12 Chovají se podle vás učitelé k žákům korektně a berou je jako své partnery?           78                     G076          
U/13 Máte vážné výhrady k chování žáků k učitelům?           80                     G078          
U/14 Máte pocit, že se někteří žáci ve Vaší škole navzájem zesměšňují, ponižují,...?           84                     G082          
U/22 Cítíte, že vedení oceňuje vaši práci?           91                     G089          
U/23 Jste spokojen(a) s organizací chodu školy a s jejím řízením?           93                     G091          
U/24 Máte vy osobně reálnou možnost zasahovat do rozhodnutí, která se týkají chodu školy a její budoucnosti?           92                     G090          
  8. Bezpečné a zdravé prostředí školy                                            
Z1/8  Zaškrtni všechno, čeho se bojíš:     95 - 96 - 97 - 98 - 99     G093 - G094 - G095 - G096 - G097  
Z2/2  Je ve škole důvěryhodná osoba, o níž víš, že se na ni můžeš obrátit s problémem nebo se žádostí o důvěrnou radu?            101                     G099          
Z2/9  Víš, co bys měl(a) dělat, u koho hledat pomoc, kdyby ti (nebo tvému kamarádovi, kamarádce) někdo dlouhodobě a opakovaně ubližoval – nadával ti, ponižoval tě, bil tě atd.?           100                     G098          
Z2/10 Setkal(a) jsi se někdy na této škole se šikanou?           102 - 103                 G100 - G101        
R/23 Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach?           94                     G092          
R/25 Znepokojovalo vás někdy chování některých žáků školy k vašemu dítěti, máte důvod se obávat např. toho, že mu od nich hrozilo nebo i nyní hrozí nějaké nebezpečí?           104                     G102          
U/15 Vyskytují se v této škole závažné negativní jevy (drogy, šikana...)?           105                     G103          
U/16 Daří se ve Vaší škole řešit efektivně problém šikany mezi žáky?           106                     G104          
  9. Spolupráce                                            
Z1/7  Navštěvují rodiče vaše školní akce - besídky, výstavy, akademie?           111                     G109          
Z2/11 Myslíš si, že kdyby sis na něco u vás ve škole stěžoval(a) – např. na učitele, metody výuky, nespravedlivá rozhodnutí atd. mohlo by ti to nakonec způsobit ještě víc problémů?           114                     G112          
Z2/12 Zkus se zamyslet nad svými zkušenostmi a nad zkušenostmi svých spolužáků - máš pocit, že když někdo chce u vás ve škole něco změnit (např. výzdobu ve třídě, téma besedy, průběh výuky atd.), je nějaká šance, že se mu to povede (po dohodě s ostatními)?           115                     G113          
R/5 Jste dostatečně informováni o dění ve škole?           112                     G110          
R/6 Vyhovuje vám způsob, jakým se můžete v současné době informovat o dění ve škole (rodičovské schůzky, konzultace s učiteli, webové stránky školy apod.) a termíny (data, hodiny), v nichž se můžete informovat?           113                     G111          
R/9 Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující?           109                     G107          
R/10 Na kterých oblastech života školy máte zájem se spolupodílet?             117                     G115          
R/11 Máte v této škole vy, jako rodiče, reálnou možnost ovlivňovat její chod a rozhodování o její budoucnosti?           107                     G105          
U/17 Do kterých oblastí života školy by podle vás žáci raději neměli zasahovat?            118                     G116          
U/18 Zajímají se rodiče dostatečně o práci a chování svých dětí ve škole?           110                     G108          
U/19 Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující?           108                     G106          
U/20 Do kterých oblastí života školy by podle vás rodiče raději neměli zasahovat?              116                     G114          
U/21 Mají ve vaší škole rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost?           107                     G105          
  10. Materiální zázemí                                            
Z2/28 Líbí se ti prostředí ve škole?           120                     G118          
R/26 Jste spokojeni s materiálním zázemím školy (vybavením a vzhledem budovy, tříd, chodeb atd.)?           119                     G117          
U/25 Jste spokojen(a) s materiálním zázemím vaší školy?           119                     G117          
  11. Školní NEJ                                            
Z2/29 Čeho si na vaší škole nejvíc vážíš?           127 - 129                 G125 - G127        
Z2/30 Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co ti na vaší škole nejvíc vadí?           128 - 129                 G126 - G127        
R/28 Čeho si na vaší škole nejvíc vážíte?           121 - 123                 G119 - G121        
R/29 Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíc vadí?           122 - 123                 G120 - G121        
U/30 Čeho si na vaší škole nejvíc vážíte?           124 - 126                 G122 - G124        
U/31 Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíc vadí?           125 - 126                 G123 - G124        
  Souhrnné hodnocení vybraných oblastí                                             
Rodiče Dotazník pro rodiče           132                     G130v          
Ucitelé Dotazník pro učitele           133                     G131v          
Žáci 1 Dotazník pro žáky 1. stupně           130                     G128v          
Žáci 2 Dotazník pro žáky 2. stupně           131                     G129v          
Všichni Dotazník pro žáky / rodiče / učitele           134                     G132