Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Družina

Navigace: Dokumenty -> Družina

Činnosti školní družiny

Provoz ve školní družině probíhá v době 5:30 – 7:40 hod. a 11:40 – 16:30 hod.

Školní vyučování vyvolává svými nároky u žáků únavu psychickou i fyzickou, a proto je pro žáky důležitý odpočinek a relaxace. Veškerá činnost ve ŠD je proto podřízena tomuto požadavku a je volena tak, aby zde žák načerpal další síly. Činnost ŠD je zároveň podmíněna individuálními schopnostmi žáků.Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti,odpočinku a rekreace žáků.

Náplň a činnosti ŠD:

1. Činnost odpočinková

Velmi klidové, pohybově i duševně nenáročné činnosti -odpočinek na koberci či pohovce, kreslení, čtení či poslech pohádek, neformální besedy se žáky, promítání filmů, klidná procházka,stolní hry,hry na koberci,hry na počítači…

2. Činnost rekreační

Slouží k odreagování žáků, odstranění únavy z vyučování a patří k tomu zejména pohybové hry v přírodě, na hřišti, sezónní sporty, hry v místnosti, soutěže, hádanky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější,což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve vyučování.

3. Činnost zájmová

a) Výtvarná

Rozvíjení estetického cítění žáků, seznamování s různými výtvarnými technikami, tradicemi, ilustrace k pohádkám, tiskání, omalovánky, malování barvami na sklo, porcelán.

b) Pracovní

Činnosti s různými materiály, papírem, textilem, přírodninami, plasty, lepení, stříhání, drátování, pájení,modelování z plastelíny,těsta,práce se sádrou, šití …

c) Hudební

Poslech hudby,individuální a kolektivní zpěv,tanečky,cvičení při hudbě,hudební hádanky,znalost hudebních nástrojů,hra na nástroje…

d) Dopravní výchova

Dopravní soutěže,kvízy,znalost dopravních značek,chování na ulici,silnici,v dopravních prostředcích,kolo,zdravověda…

e) Tělesná výchova

Rozvoj pohybových schopností a dovedností, sportovní soutěže, turistika, cvičení ve třídě.

f) Pěstitelství

Péče o květiny v jednotlivých odděleních a na chodbě,zalévání, ošetřování, seznamování s prací na poli a na zahradě formou vyprávění, vycházek, čtení, kreslení…

g) Chovatelství

Vyprávění o zvířátkách, čtení pohádek s tématikou zvířata, kreslení zvířecích mazlíčků,krmení kačenek, labutí, ptáčků, zvířat v lese, klášteře…

h) Ochrana a tvorba životního prostředí

Vycházky do přírody, chování v přírodě, starost o své okolí, co je to ekologie a celosvětové hnutí na ochranu přírody a zvířat. Využití časopisů, knih, novin, úzká spolupráce se školní knihovnou…

ch) Výpočetní technika

Formou her pro jednotlivce i skupinky si děti procvičují rychlost reagovat, důvtip, nápaditost a seznamují se základy práce na počítači.

i) Činnost sebeobslužná

Péče o svůj majetek, aktovku, učebnice, chování v jídelně, zdravení, zásady správného chování, dodržování bezpečnosti a hygieny při hrách a všech činnostech ve ŠD, důraz na prevenci šikany.

4. Příprava na vyučování

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností,není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD.

Je zaměřena na procvičování, zopakování, upevnění poznatků získaných při vyučování, dále na rozšiřování získaných dovedností a znalostí a upevnění návyku se učit. Provádíme ji formou didaktických her, rébusů, hádanek, soutěží, zábavného kreslení. Věnujeme se rozšiřování slovní zásoby, aby docházelo ke kultivaci jazyka, kterou chceme zaměřit na odstranění škodlivých řečových návyků. Při této činnosti spolupracujeme s třídními učiteli.,

Řád školní družiny

(zkrácená verze, plná verze ZDE)

 1. Žáka lze přihlásit do školní družiny na základě vyplnění přihlašovacího formuláře v termínech stanovených ředitelem školy, a to na začátku školního roku,v jiných termínech lze přihlásit žáka pouze v případě, že to kapacita ŠD dovoluje.
 2. Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků zajišťuje vychovatelka.
 3. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.
 4. Do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci prvních ročníků; žáci z vyšších ročníků jsou do oddělení ŠD zařazováni podle kapacitních možností. Přednost dostávají děti zaměstnaných rodičů.
 5. Do oddělení ŠD se zapisuje až 30 žáků s pravidelnou docházkou.
 6. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek 150,- Kč (od 1.9.2011), jehož výše je stanovena směrnicí ředitele školy. Sourozenci pak 50 % z poplatku. Poplatek je splatný vždy ke konci předcházejícího měsíce a platí se u vedoucí stravování. Pokud není poplatek uhrazen ve stanoveném termínu,platí se penále ve stanovené výši.
 7. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce sdělí vychovatelce oddělení ŠD rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Odchylky od údajů vyplněných v zápisním lístku ( čas odchodu, osoba oprávněná k doprovodu žáka při odchodu ze ŠD ) je nutno oznámit předem písemně vychovatelce oddělení ŠD. Omluvit je nutno i předem známou nebo dlouhodobou nepřítomnost žáka.

Organizace školní družiny

 1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 5.30 do 7.40 ráno a od konce vyučování do 16.30 odpoledne.
 2. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti do ŠD ten vyučující, který vyučoval poslední hodinu.
 3. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti ŠD schvaluje ředitel školy.
 4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 5. V době prázdnin a mimořádných prázdnin nebo volna je činnost ŠD zajištěna v potřebném rozsahu s případnými omezeními pokynů hygienika nebo jiných orgánů ( v případě mimořádných situací) dle zjištěného zájmu rodičů. Minimální počet dětí v době prázdnin je 10 žáků.
 6. Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ŠD jsou stanoveny termíny pro odchod dětí ze ŠD takto: po obědě do 13.30h (po dohodě max.do 14.00h) a následně po 15.00h.
 7. Ve ŠD je po dohodě se školní jídelnou zajištěn pitný režim.

Chování žáků

 1. Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny; bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.
 3. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování opatření k posílení kázně ( napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy i klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení). Pokud žák narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD,pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních dětí.
 4. Za hry,hračky a jiný inventář ŠD odpovídá žák,jemuž byly přiděleny.Svévolné poškození pomůcek hradí viník.
-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz
...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz
...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz
...

Jídelna

Darina Bendová, DiS.
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty